Lisa Varani, CPA

Lisa Varani, CPA
Associate Dean for Finance
Campus mail: DUMC 2828
Phone: (919) 681-8225
Email address: lisa.varani@duke.edu